NACIONALINIO VISUOMENĖS CENTRO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS PRIVATUMO POLITIKA


1    BENDROJI INFORMACIJA

1.1    Prašome atidžiai perskaityti šią privatumo politiką („Privatumo politika“) prieš pradedant naudotis programėle. Ši Privatumo politika taikoma tik programėlės „Karantinas“ naudotojams. Atkreipkite dėmesį, kad Privatumo politika netaikoma „Karantinas“ interneto svetainei (www.karantinas.lt). 

1.2    Terminai, šioje Privatumo politikoje rašomi didžiąja raide, yra vartojami tokia prasme, kokia jiems suteikta Sąlygose, jei čia aiškiai nenurodyta kitaip.

1.3    Jei Bendrovei teikiate trečiųjų asmenų asmens duomenis, privalote tiems asmenims pateikti reikiamus pranešimus ir, jei reikia, įsitikinti, kad jie susipažino su šios Privatumo politikos turiniu, kaip reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus.

2    DUOMENŲ VALDYTOJAS IR DUOMENŲ TVARKYTOJAS

2.1    Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kalvarijų g. 153, LT-08221, Vilnius, Lietuva, juridinio asmens kodas: 291349070 („Duomenų valdytojas“).

El. paštas: info@nvsc.lt

2.2     Jūsų asmens duomenų tvarkytojas yra UAB „IT Sprendimai sėkmei“, Fabijoniškių g. 5C-66, LT-06335, Vilnius, Lietuva, juridinio asmens kodas: 305442783 („Duomenų tvarkytojas“).

3    DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

3.1    Jūs turite teisę bendrauti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu, kad gautumėte informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą, naudodamiesi šia kontaktine informacija: 

el. paštas: info@nvsc.lt. 

4    DUOMENŲ VALDYTOJO RENKAMŲ IR TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS IR ŠALTINIAI

4.1    Asmens duomenys yra informacija, kuria naudojantis galima tiesiogiai arba netiesiogiai unikaliai identifikuoti, susisiekti su arba aptikti Jus kaip privatų asmenį („Asmens duomenys“). Renkamų Asmens duomenų šaltinis priklauso nuo to, kaip Jūs bendraujate su Duomenų valdytoju. 

4.2    Duomenų valdytojas renka ir tvarko Jūsų Asmens duomenis, priklausančius šioms kategorijoms:

4.2.1    Prieigos duomenys. Duomenų valdytojas renka toliau nurodytus duomenis Jums sukūrus programėlės paskyrą: Jūsų vardą ir pavardę, lytį, gimimo datą, telefono numerį, profilio nuotrauką, el. paštą ir t. t. („Prieigos duomenys“).

Šaltinis: pateikia pats Naudotojas. 

4.2.2    Paskyros duomenys. Duomenų valdytojas gali rinkti toliau nurodytus duomenis, jei Jūs nusprendžiate papildyti savo naudotojo profilį papildoma informacija: vietovę, dalyvavimą kasdienėse sveikatingumo užduotyse, apklausose, dalyvavimą saviizoliacijos programoje, nuotraukos atsiųstos saviizoliacijos programoje ir t. t. („Paskyros duomenys“).

Šaltinis: pateikia pats Naudotojas.

4.2.3    Duomenys apie fizinę būklę ir lokaciją. saviizoliacijos rėžimo duomenys. Duomenų valdytojas gali rinkti visus toliau nurodytus duomenis apie fizinę būklę bei lokaciją,, kuriais dalijatės su Duomenų valdytoju: judėjimo pradžios laiką, trukmę, atstumą, pakilimą ir tiesioginius duomenis apie vietovę (GPS informacija arba kitus su telefonu susietus duomenis apie vietovę naudojantis belaidžiu ryšiu (WiFi) arba „Bluetooth“, jei esate aktyvinę šias funkcijas), pasirinktą saviizoliacijos vietą, duomenis apie saviizoliacijos laikymąsi, duomenis, susijusius su Jūsų fizine veikla, asmeninius tikslus, maršrutus, duomenis apie Jūsų fizinę būklę, kuriuos pateikiate programėlėje, pvz., tačiau neapsiribojant, temperatūra, miego valandomis, suvartojamu vandeniu, svoriu ir t. t. („Duomenys apie fizinę būklę“).

Šaltinis: pateikia pats Naudotojas.

4.2.4    Piniginės duomenys. Įskaitant taškus, surinktus Jūsų piniginėje, užduotis, už kurias uždirbote taškus, Jūsų taškų išleidimo istoriją. 

Šaltinis: Naudotojui naudojantis programėle, Duomenų valdytojas automatiškai renka Piniginės duomenis.

4.2.5    Komunikavimo duomenys. Duomenų valdytojas gali rinkti duomenis, susijusius su Jūsų ir Duomenų valdytojo susirašinėjimu, įskaitant tokiame susirašinėjime pateiktą asmeninę informaciją, įskaitant, tačiau neapsiribojant, Jūsų vardą, el. paštą, pranešimo turinį, siųstas nuotraukas, Jūsų slapyvardžius ir (arba) socialinių tinklų paskyrų vardus bei adresus, kai su Bendrove susisiekiama per jos oficialias socialinių tinklų paskyras („Komunikavimo duomenys“).

Šaltinis: informacija, kurią Naudotojas pateikia komunikuodamas.

4.2.6    Apklausų duomenys. Duomenų valdytojas gali rinkti duomenis, kuriuos Jūs pateikiate atsakydami į apklausų klausimus, pateiktus programėlėje, susijusius su, tačiau neapsiribojant, Jūsų sveikatos būkle ir įpročiais, Jūsų emociniu gerbūviu, Jūsų darbo vietos pobūdžiu, nuotaika, Jūsų laisvalaikio veiklą ir t. t.

Šaltinis: pateikia pats Naudotojas. 

4.2.7    Techniniai duomenys. Duomenų valdytojas gali rinkti duomenis, kuriuos Duomenų valdytojui pateikiate ir (arba) siunčiate Jūs arba Jūsų prietaisas naudojantis programėle ar kitomis ryšio priemonėmis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, naudojamą aparatinės įrangos modelį, operacinės sistemos versiją, unikalius prietaiso identifikatorius, Jūsų prietaiso statistiką, serverio žurnalo informaciją (Jūsų apsilankymo data ir laikas, peržiūrėti puslapiai, programėlėje praleistas laikas ir t. t.) ir t. t. („Techniniai duomenys“).

Šaltinis: Naudotojui naudojantis programėle, Duomenų valdytojas automatiškai renka Techninius duomenis iš Naudotojo prietaiso.

5    ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIS PAGRINDAS

5.1    Duomenų valdytojo teisinis pagrindas tvarkyti Jūsų Asmens duomenis priklauso nuo tikslo ir konteksto, pagal kurį Duomenų valdytojas renka Asmens duomenis. Bendrovė tvarko Asmens duomenis remdamasi šiais trimis teisiniais pagrindais: teisinio įsipareigojimo vykdymas, Sąlygų ir nuostatų vykdymas ir Duomenų valdytojo teisėtas interesas. 

5.2    Jei Jūsų Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra:

5.2.1    teisėtas interesas, tai pirmiausia reiškia tikslą teikti esmines programėlės funkcijas; 

5.2.2    Sąlygų ir nuostatų vykdymas, tai pirmiausia reiškia tikslą teikti programėlės ir duomenų platformos paslaugas programėlės naudotojams ir šios paslaugos pirkėjui; 

5.2.3    teisės aktais numatyto įsipareigojimo vykdymas, tai pirmiausia reiškia, kad įstatymais reikalaujama, jog Duomenų valdytojas tvarkytų tam tikrus asmens duomenis. Šiuo atveju Duomenų valdytojas negali spręsti, kurie duomenys bus renkami, nes tai numatyta galiojančiuose įstatymuose. 

5.3    Toliau pateiktas duomenų tvarkymo tikslų, susijusių su konkrečiomis duomenų kategorijomis, sąrašas ir teisinis duomenų tvarkymo pagrindas. 


Duomenų tvarkymo tikslas

Duomenų tvarkymo tikslo teisinis pagrindas

Asmens duomenų, kuriuos Duomenų valdytojas naudoja duomenų tvarkymo tikslu, kategorijos 

Programėlės problemų diagnostika ir šalinimas

Teisėtas interesas vykdant duomenų apsaugą ir apgaulingų veiksmų prevenciją

Techniniai duomenys

Komunikacijos tarp Naudotojo ir Duomenų valdytojo užtikrinimas

Teisėtas interesas teikiant veiksmingą pagalbą naudotojui

Komunikavimo duomenys, Techniniai duomenys

Veikiančios ir prieinamos programėlės bei sklandžios naudotojo patirties užtikrinimas

Teisėtas interesas užtikrinant pagrindines programėlės funkcijas

Techniniai duomenys, Paskyros duomenys, Prieigos duomenys, Duomenys apie fizinę būklę, Apklausų duomenys 

Prieigos prie Jūsų paskyros programėlėje patvirtinimas

Teisėtas interesas nustatant ir užkertant kelią nusikalstamiems, apgaulingiems veiksmams

Prieigos duomenys 

Tobulinti, asmeniškai pritaikyti ir vystyti programėlę

Teisėtas interesas vystant ir tobulinant programėlę bei naudotojo patirtį, vykdant įprastą verslo veiklą 

Techniniai duomenys, Paskyros duomenys, Prieigos duomenys, Duomenys apie fizinę būklę, Apklausų duomenys

Vartotojų profilių kūrimas, programėlės turinio ir bendrosios komunikacijos pritaikymas pagal tai, kam Naudotojas teikia pirmenybę, sveikatos būklę, lokaciją

Teisėtas interesas vystant ir tobulinant programėlę ir naudotojo patirtį, vykdant įprastą verslo veiklą

Techniniai duomenys, Paskyros duomenys, Prieigos duomenys, Duomenys apie fizinę būklę, Apklausų duomenys

Jūsų apdovanojimas už įvykdytus iššūkius

Sąlygų ir nuostatų vykdymas

Duomenys apie fizinę būklę, Apklausų duomenys

Apibendrintos ir nuasmenintos informacijos persiuntimas platformos duomenų gavėjui (Vilniaus miesto savivaldybė)

Sąlygų ir nuostatų vykdymas

Nuasmeninti Duomenys apie fizinę būklę ir lokaciją, Apklausų duomenys, Piniginės duomenys, Savanoriškos saviizoliacjios rėžimo duomenys (t.y. duomenys asmenų, kuriems saviizoliacija nėra privaloma pagal LR įstatymus), Priverstinos savi-izoliacijos duomenys Vilniaus savivaldybės gyventojų.

Asmeninės informacijos tvarkymas

Teisinio įsipareigojimo vykdymas

Privalomos saviizoliacijos rėžimo duomenys (t.y. duomenys asmenų, identifikuotų NVSC)


5.4    Duomenų valdytojas gali tvarkyti Jūsų duomenis kitais tikslais, jei Duomenų valdytojas atitinkamu metu atskleidžia Jums tikslus ir naudojimą, o Jūs sutinkate su siūlomu Asmens duomenų naudojimu, pvz. Jūsų telefono numerio ir sveikatos būklės pasidalinimu su savivaldybės arba sveikatos institucijomis, arba naujas tikslas yra suderinamas su pirminiu nurodytu tikslu. 

5.5    Atkreipkite dėmesį, kad Jums naudojantis programėle, Duomenų valdytojas gali analizuoti Jūsų duomenis norėdamas patobulinti programėlę. Profiliavimas yra pagrįstas Jūsų elgesiu naudojantis programėle, pvz., bendra sveikatos būklė ir t. t. Pvz., programėlėje rodomas turinys, kuris, remiantis Jūsų sveikatos būklė, yra Jums aktualesni (pvz., priklausymas rizikos grupei dėl sveikatos būklės ir amžius), tai reiškia, kad Jūs gausite asmeniškai pritaikytą turinį, geriausiai atitinkantį Jūsų sveikatos profilį. Duomenų valdytojas tikisi, kad profiliavimas neturės kito poveikio, tik suteiks Jums geriau pritaikytą ir malonesnę naudotojo patirtį ateityje naudojantis programėle. Dauguma šitaip analizuojamų duomenų yra anoniminiai, tačiau Duomenų valdytojas taip pat gali analizuoti apibendrintus duomenis, pagal kuriuos galima identifikuoti asmenį.  

6    ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

6.1    Jūsų duomenys (visos 4 skyriuje minimos kategorijos) bus saugomi, kiek to pagrįstai reikia norint pasiekti šios Privatumo politikos 5 skyriuje nurodytus tikslus, jei galiojančiuose įstatymuose ir toliau pateiktose punktuose nenurodyta kitaip.

6.1.1    Techniniai duomenys saugomi 1,5 metų nuo Asmens duomenų surinkimo. 

6.1.2    Piniginės duomenys saugomi 1,5 metus nuo Asmens duomenų surinkimo.

6.1.3    Komunikavimo duomenys saugomi ne ilgiau nei 1,5 metų nuo tokių duomenų sukūrimo. 

6.1.4    Duomenys apie fizinę būklę, Apklausų duomenys, Prieigos duomenys ir Paskyros duomenys saugomi 1 metus nuo Jūsų paskyros panaikinimo arba 2 neveikimo (neprisijungimo prie savo paskyros) metus, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau.

6.1.5    Apklausų duomenys saugomi 1,5 metų nuo Asmens duomenų surinkimo

6.1.6    Duomenys apie fizinę būklę ir lokaciją. saviizoliacijos rėžimo duomenys saugomi 1,5 metų nuo Asmens duomenų surinkimo arba kaip to reikalauja įstatymai

6.2    Praėjus šios Privatumo politikos 6.1 punkte minimam terminui, Duomenų valdytojas nedelsdamas ištrins atitinkamus Jūsų duomenis, išskyrus toliau nurodytus atvejus.

6.2.1    Duomenų valdytojas išsaugo Jūsų Asmens duomenis ilgesnį laikotarpį, jei to reikia norint įvykdyti Duomenų valdytojo teisinius įsipareigojimus, įgyvendinti teisinius reikalavimus, spręsti ginčus ir įvykdyti Sąlygas.

6.2.2    Duomenų valdytojas gali nuasmeninti Jūsų Asmens duomenis ir tokią nuasmenintą informaciją saugoti neterminuotai.

7    DUOMENŲ GAVĖJAI IR DALIJIMASIS ASMENS DUOMENIMIS BEI DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ ES ARBA EEE („ES / EEE“) RIBŲ

7.1    Tik Duomenų valdytojo įgalioti gavėjai turi prieigą prie Asmens duomenų ir gali prieiti prie Asmens duomenų tik norėdami suteikti reikiamas funkcijas, susijusias su programėle.

7.2    Duomenų valdytojas neatskleidžia jokių su Naudotoju susijusių Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus toliau nurodytus Asmens duomenų gavėjus, veikiančius kaip atskiri duomenų valdytojai.


Gavėjų kategorijos

Dalijimosi priežastis

Teisėsaugos ir duomenų apsaugos institucijos

Tik Duomenų valdytojas turi pareigą atskleisti arba dalytis Naudotojo Asmens duomenimis, siekdamas įvykdyti teisinį įsipareigojimą (pvz., jei tai reikia padaryti remiantis galiojančiais įstatymais, teismo nurodymu arba norint užkirsti kelią sukčiavimui ar kitokiam nusikaltimui ).

Operacinių paslaugų teikėjai (teisiniai patarėjai, auditoriai ir t. t., kurie privalo laikytis konfidencialumo)

Tinkamo programėlės veikimo ir funkcionavimo užtikrinimas, Sąlygų ir nuostatų vykdymas, tinkamo Duomenų valdytojo verslo veiklos vykdymo užtikrinimas.


7.3    Be šios Privatumo politikos 7.2 punkte minimų gavėjų, Duomenų valdytojas gali perduoti asmens duomenis paslaugų teikėjams, kurie yra tretieji asmenys, kurie veikia kaip duomenų tvarkytojai ir gali naudoti techninę infrastruktūrą, kurios Duomenų valdytojui reikia norint priimti, saugoti, valdyti ir palaikyti programėlę, jos turinį ir Duomenų valdytojo tvarkomus duomenis bei teikti duomenų atsargines kopijas ir apsaugą. Toliau pateiktas įgaliotų duomenų tvarkytojų, jų vietovės ir duomenų tvarkymo priežasčių sąrašas.

Įgaliotas duomenų tvarkytojas

Duomenų tvarkymo tikslas

Vietovė

Interneto svetainė

„Firebase“ („Google LLC“)

Nuotolinis programėlių konfigūravimas, programinės įrangos problemų analitika, aktyviųjų pranešimų leidimas

JAV

https://firebase.google.com/

„AWS“ („Amazon Web Services Inc.“)

 

Debesijos laikmena

JAV

https://aws.amazon.com/

„Sentry“ („Functional Software Inc.“)

Klaidų sekimas realiu laiku, programinės įrangos problemų stebėsena

JAV

https://sentry.io/


7.4    Atkreipkite dėmesį, kad kai kurie paslaugų teikėjai yra ne ES / EEE, todėl Duomenų valdytojas gali perduoti Jūsų Asmens duomenis už ES / EEE ribų. Tokiais atvejais Duomenų valdytojas renkasi naudoti specialias Asmens duomenų apsaugas, norėdamas užtikrinti Jūsų Asmens duomenų saugumą. Jūs turite teisę susipažinti su arba gauti informaciją apie Jūsų Asmens duomenų perdavimą už ES / EEE ribų, kreipdamiesi į Duomenų valdytoją, naudodamiesi šios Privatumo politikos 2 ir 3 skyriuose pateikta kontaktine informacija.

8    JŪSŲ TEISĖS

8.1    Jei esate ES / EEE gyventojas, turite toliau nurodytas teises, susijusias su duomenų apsauga, kuriomis galite pasinaudoti kreipdamiesi į Duomenų valdytoją, naudodamiesi šios Privatumo politikos 2 ir 3 skyriuose pateikta kontaktine informacija. Jūs turite teisę:

8.1.1    prieiti prie savo Asmens duomenų, tvarkomų Duomenų valdytojo, ir galite reikalauti ištaisyti netikslius asmens duomenis arba juos ištrinti;

8.1.2    reikalauti apriboti Asmens duomenų tvarkymą arba teisę prieštarauti, kad jie būtų tvarkomi, jei tvarkymas yra pagrįstas Duomenų valdytojo teisėtu interesu, bei teisę, kad Jūsų Asmens duomenys būtų perkelti (Asmens duomenų perdavimas kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui), įskaitant naudojantis elektroninėmis priemonėmis;

8.1.3    kreiptis į Duomenų apsaugos inspekciją arba teismą, jei sužinote, kad tvarkant Asmens duomenis buvo pažeistos Jūsų teisės, jei galiojančiais teisės aktais nėra numatyta kitokia užginčijimo tvarka;

8.1.4    nesilaikyti sprendimo, priimto taikant tik automatinio sprendimų priėmimo procedūrą, įskaitant profiliavimą, kai toks sprendimas turėtų Jums teisinį arba reikšmingą poveikį; 

8.1.5    atsiimti sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tais atvejais, kai teisinis Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas. Norėdami atsiimti sutikimą, galite pasinaudoti šios Privatumo politikos 2 ir 3 skyriuose pateikta kontaktine informacija.

9    KITA

9.1    Duomenų valdytojas kartais gali vienašališkai keisti Privatumo politiką. Naujausia Privatumo politikos versija visada yra prieinama programėlėje.

Jei turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo arba pasinaudojimo Jūsų teisėmis, susijusiomis su Privatumo politika, kreipkitės į Duomenų valdytoją, naudodamiesi šios Privatumo politikos 2 ir 3 skyriuose pateikta kontaktine informacija.